1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Annulering

Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

3. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

4. Betaling

a. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

b. De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van € 35,– exclusief B.T.W.
Geen producten
Wij gebruiken cookies om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, wij slaan geen persoonlijke gegevens op.